Gwarancja

1. Sprzedający udziela 36 miesięcznej gwarancji na silniki Rapid oraz 24 miesięcznej gwarancji na elementy zestawu Rapid, liczonej od daty zakupu. Wyjątek stanowią baterie - długość gwarancji zależy od producenta i jest podana na stronie produktu.

2. Podstawą uznania reklamacji w okresie gwarancji jest dowód zakupu w postaci wystawionej faktury, liczona od daty zakończenia dostawy na fakturze.

3. Gwarantem w rozumieniu niniejszej karty jest Reactor Energy Sp. z o.o. z siedzibą mieszczącą się przy ul. Budowlanych 1A w Baranowie.

4. Gwarancja zapewnia nabywcy bezpłatne usunięcie błędów konstrukcyjnych, montażowych lub wad materiałowych zaistniałych w toku normalnej eksploatacji.

5. Prawo do oceny danego uszkodzenia mają tylko wskazane przez Gwaranta punkty serwisowe, zaznaczając, że ostateczną ekspertyzę przeprowadza Gwarant. Ocena odbywa się na zasadach ustalonych przez producenta, które są jednakowe dla wszystkich użytkowników danego sprzętu.

6. W ramach reklamacji naprawia się lub wymienia wadliwe części lub podzespoły.

7. Użytkownik (Nabywca) traci swoje prawa wynikające z gwarancji w przypadku gdy:

  • mechanicznie uszkodzi którykolwiek z elementów zestawu, niewłaściwie przechowuje sprzęt,
  • użytkuje sprzęt niezgodnie z przeznaczeniem,
  • uszkodzi sprzęt w związku ze zdarzeniem losowym (np. wypadek drogowy),
  • dokonuje prób naprawy sprzętu przez nieuprawnione osoby lub samodzielnie dokonuje innych czynności niż określone w pkt 9 niniejszej karty gwarancyjnej.
  • doprowadzi do przepalenie silnika (np. używanie manetki gazu przy zablokowanym kole).

8. Do obowiązków użytkownika (Nabywcy) należy wykonanie;

  • czynności obsługowych i regulacyjnych,
  • czynności sprawdzających i likwidujących wszelkie luzy połączeń śrubowych,
  • czynności sprowadzających się do utrzymania w czystości całego sprzętu a w szczególności łańcucha, zębatki oraz innych części ruchomych.

9. Reklamowany sprzęt użytkownik (Nabywca) ma obowiązek dostarczyć do punktu zakupu po uprzednim oczyszczeniu go z błota, piasku i innych zanieczyszczeń.

10. Reklamowany towar użytkownik (Nabywca) ma obowiązek dostarczyć do punktu zakupu wraz z dowodem zakupu w postaci faktury.

11. Postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się z chwilą przekazania zestawu do serwisu Gwaranta.

12. Gwarant powinien zakończyć naprawę w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia zestawu lub wadliwego komponentu do jego siedziby. W przypadku konieczności importu części zamiennych, okres naprawy może wynieść 30 dni roboczych.

13. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.

14. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność zestawu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszt.

15. Uprawnienia i obowiązki wynikające z tytułu Gwaranta określa Kodeks cywilny.

16. Ewentualne sprawy sporne związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta

17. Skorzystanie z gwarancji na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów prawa ogólnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

18. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie na terytorium Unii Europejskiej.